Sammanfattning

Nedan finner de viktigaste punkterna i våra villkor. Genom att genomföra beställning accepterar du de fullständiga villkoren nedan. Fullständiga villkor finner du längre ner på sidan.

 • MagasinLomma ger Kunden rätt att under avtalad tid disponera och använda Förvaringsenheten i enlighet med villkoren i Avtalet med enda syfte att förvara tillåtet gods. Kunden får inte använda Förvaringsenheten i något annat syfte. MagasinLomma har inte uppdrag, uppgift eller ansvar såsom lagerskötare, väktare eller tilllsynsman för Förvaringsenheten eller Godset.
 • Kunden ska använda Förvaringsenheten med tillbörlig omsorg och i överensstämmelse med tillåten användning enligt Avtalet.
 • Kunden ska noga följa bestämmelserna i Avtalet, författningar och myndigheters förelägganden, anvisningar, föreskrifter och allmänna råd samt försäkringsvillkor och anvisningar från försäkringsgivare.
 • I punkten 2.9 finns uppräkning av vilka typer av gods som är förbjudna att förvara i Förvaringsenheten
 • Om inte annat skriftligen överenskommits gäller Avtalet tills vidare, dock för en period av minst 1 månad. Uppsägning kan ske till närmast kommande månadsskifte. Rätten till uppsägning är ömsesidig och ska ske skriftligen eller elektroniskt.
 • Alla förvaringskostnader och -avgifter debiteras Kundens kredit-/betalkort i förskott senast den sista dagen före varje kalendermånads början inklusive moms. Vid godkännande av Avtalet debiteras Kundens kredit-/betalkort den månadsbetalningen som omfattar alla kostnader för tiden fram till nästpåföljande månadsskifte (dvs. för minst en månads avtalstid). Vid ingåendet av Avtalet kan MagasinLomma begära att Kunden även betalar en deposition som motsvarar minst en månads förvaringskostnad som en garanti för korrekt efterlevnad av Avtalet.
 • Förvaringskostnaden (exklusive eventuella skatter) förblir oförändrad under de första sex (6) månaderna av avtalsperioden. Efter denna period förbehåller sig Magasin Lomma AB rätten att med jämna mellanrum ompröva kostnader och avgifter.
 • Kunden bekräftar och godkänner att i händelse av ändring eller annullering av kontraktet före inflyttning är Kunden skyldig ett belopp till Magasin Lomma AB som motsvarar 1månad förvaringskostnader och avgifter.
 • Rätten att disponera Förvaringsenheten får endast utövas av Kunden.
 • Förvaring av Godset i Förvaringsenheten sker alltid på Kundens egen risk
 • Under hela avtalsperioden ska Kunden försäkra Godset för förluster och skador med en egendoms- och allriskförsäkring upp till en nivå som väljs av Kunden men tillräcklig för att täcka hela värdet på Godset.
 • Vid Avtalets upphörande ska Kunden återlämna Förvaringsenheten till Magasin Lomma AB ren, städad och olåst och i samma skick som på Avtalets begynnelsedag (normalt slitage beaktas) och om så inte är fallet ersätta Magasin Lomma AB för de kostnader som Magasin Lomma AB ådrar sig för att åtgärda skador som orsakats av Kunden.

OBSERVERA, DETTA ÄR EJ FULLSTÄNDIGA VILLKOR. SE NEDAN FÖR FULLSTÄNDIGA VILLKOR.

 

Fullständiga villkor

FÖRVARINGSAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Allmänt

Dessa allmänna bestämmelser för förvaring tillämpas på förvaringsavtal som ingåtts mellan Magasin Lomma AB, nedan kallat ”Magasin Lomma AB”, å ena sidan, och person eller företag, nedan kallad ”Kunden”, å andra sidan, för användande av förvaringsutrymme. Det använda förvaringsutrymmet kallas ”Förvaringsenheten”. Förvaringsavtalet inklusive dessa allmänna bestämmelser kallas nedan ”Avtalet”. Allt gods som förvaras eller placeras någonstans i Magasin Lomma AB:s förvaringsanläggning, nedan kallat ”Förvaringslokalen” (inklusive Förvaringsenheten) kallas ”Godset”. Personlig kodbärare, dvs. tagg med personlig tillträdeskod till Magasin Lomma AB:s förvaringslokal, som medger inträde till Magasin Lomma AB:s förvaringslokal kallas nedan «Låstaggen».

 1. Omfattning och definition

2.1 Magasin Lomma AB ger Kunden rätt att under avtalad tid disponera och använda Förvaringsenheten i enlighet med villkoren i Avtalet med enda syfte att förvara tillåtet gods. Kunden får inte använda Förvaringsenheten i något annat syfte. Magasin Lomma AB har inte uppdrag, uppgift eller ansvar såsom lagerskötare, väktare eller tilllsynsman för Förvaringsenheten eller Godset. Genom att ingå Avtalet försäkrar Kunden att han har ensam äganderätt eller behörig rätt till Godset och godtar allt ansvar för och hänförligt till Kundens förvaring av Godset.

Kunden ska gottgöra och hålla Magasin Lomma AB skadeslöst för Magasin Lomma AB:s kostnader och arbete i samband med myndighets åtgärd hänförlig till Godset eller i samband med annan tredje parts anspråk eller  rättsliga åtgärder, som rör Godset, inklusive tvister avseende fråga om ägande eller annan rätt till Godset.

2.2 Kunden ska använda Förvaringsenheten med tillbörlig omsorg och i överensstämmelse med tillåten användning enligt Avtalet. Förvaringsenheten ska alltid hållas låst. Kunden ombesörjer och bekostar städning av Förvaringsenheten samt avlägsnande av skräp och annat avfall från Förvaringsenheten. Det är inte tillåtet för Kunden att kasta avfall eller Godset (eller någon del av Godset) i eller utanför Förvaringsenheten. För det fall Kunden bryter mot dessa ordningsvillkor, innebärande att Magasin Lomma AB får kostnader för reparation och städning av Förvaringsenheten eller utanför Förvaringsenheten och bortforsling av avfall, ska Kunden ersätta Magasin Lomma AB för dess kostnader – Magasin Lomma AB rätt att kräva ersättning med lägst 1000 SEK/m3.

2.3 Kunden är införstådd med och godkänner skydds- och säkerhetsnivån och anvisningarna. Magasin Lomma AB lämnar inga garantier och åtar sig inget som helst ansvar vad gäller förväntningar på användning/skydd och säkerhet. Kunden ska omgående efter att ha fått tillträde till Förvaringsenheten meddela Magasin Lomma AB om Förvaringsenheten inte uppfyller avtalsenligt skick. Underlåtelse av detta innebär att Kunden godtagit Förvaringsenheten vara i gott skick och förenlig med Kundens avtalade användning..

2.4 Kunden godtar att alla angivelser om Förvaringsenhetens storlek är uppskattningar och ett genomsnitt av ett större antal förvaringsenheter. Eventuell mindre avvikelse mellan den faktiska storleken på en förvaringsenhet och den storlek som anges i Avtalet berättigar inte någon av parterna till någon prisjustering.

2.5 Kunden ska noga följa bestämmelserna i Avtalet, författningar och myndigheters förelägganden, anvisningar, föreskrifter och allmänna råd samt försäkringsvillkor och anvisningar från försäkringsgivare.

2.6 Kunden ansvarar för alla handlingar av personer som Kunden ger tillträde till Förvaringsenheten eller Förvaringslokalen till. ”Kunden” i dessa villkor innefattar alla sådana personer.

2.7 Kunden ska använda Förvaringsenheten på ett sådant sätt att inga skador på miljön eller störningar i någon form för andra användare (t.ex. buller från radioapparater eller utrustning, damm, lukt, läckage) kan uppstå eller rimligen kan förväntas uppstå. Kunden är skyldig att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att förhindra sådana miljöskador eller olägenheter.

2.8 Följande är inte tillåtet för Kunden:

 • Förvaringsenheten får inte användas som arbetsplats eller för övernattning,
 • kommersiell verksamhet får inte bedrivas från Förvaringsenheten,
 • Förvaringsenheten får inte användas som registrerat kontor eller säte för företag,
 • Förvaringsenheten får inte användas för olagliga handlingar,
 • elektriska apparater och annan utrustning/tjänster får inte kopplas in i Förvaringsenheten utan skriftligt tillstånd från Forvar AB; alla godkända elektriska apparater ska alltid vara avstängda under Kundens frånvaro,
 • inga fasta föremål får installeras i eller på Förvaringsenheten utan föregående skriftligt tillstånd från Magasin Lomma AB.

 

2.9 Det är strängt förbjudet för Kunden att förvara följande gods i Förvaringsenheten (listan är inte fullständig):

 • ädelstenar, pälsverk, konstföremål, samlarföremål eller föremål som inte går att ersätta, föremål med affektionsvärde eller speciellt värde,
 • kontanter, värdepapper, aktier eller andelar,
 • föremål som avger dofter, lukt eller odör,
 • fåglar, fiskar, djur eller andra levande varelser,
 • sopor och annat avfall (inklusive djuravfall och farligt avfall),
 • livsmedel och andra färskvaror (som kan förstöras) om de inte är säkert förpackade så att de är skyddade och inte lockar till sig skadedjur eller orsakar annan form av olägenhet,
 • skjutvapen, sprängämnen, vapen eller ammunition,
 • olagliga substanser såsom narkotika, illegala föremål eller varor som erhållits illegalt, såsom insmugglade eller stulna varor osv.
 • kemikalier, radioaktiva ämnen, biologiska ämnen,
 • asbest eller bearbetad asbest,
 • gödsel,
 • gasflaskor eller andra komprimerade gaser och/eller batterier,
 • fyrverkerier,
 • bil- och/eller motorcykelvrak; förvaring av veteranmotorcyklar som inte är vrak är tillåtet under förutsättning att ett av Forvar AB godkänt skyddstråg eller en skyddsmatta placeras under motorcykeln för att förhindra påverkan av oljeläckage på miljön, och bränslet i bränsletankarna måste hållas på minimal nivå; dessutom måste motorcyklarna alltid ha en fullgod försäkring genom Kundens försorg.
 • brännbart eller brandfarligt material eller vätskor, inklusive diesel och bensin (med undantag av den minimala mängd som tillåts för motorcyklel enligt ovan);
 • alla andra giftiga, brandfarliga eller farliga ämnen eller preparat som är klassificerade som sådana enligt tillämplig lag eller lokala föreskrifter, såsom:
 • explosiva ämnen och preparat såsom sprayburkar inklusive rumsspray och hårspray, billack, fernissa och spolarvätska; sprayer och (flytande) gaser som gasol, vätgas, acetylen, propangas och butan;
 • oxiderande ämnen och preparat som väteperoxider och andra peroxider, klorater, starka salpeter och perklorsyror;
 • brandfarliga ämnen och preparat såsom bensin, bensen, brännsprit eller metanol, terpentin, lacknafta, aceton, färg, spolarvätska, luftreningsmedel, kontaktlim och neoprenlim;
 • giftiga ämnen och preparat såsom metanol, fläckborttagningsmedel, bekämpningsmedel,
 • hälsoskadliga ämnen och preparat såsom rengöringsmedel, tinner, träimpregneringsmedel, färgborttagningsmedel;
 • frätande ämnen och preparat som propplösande medel för rör, avkalkningsprodukter, kaustiksoda, starka syror, kaustiska produkter såsom rengöringsmedel för ugnar och toaletter,
 • irriterande ämnen och preparat;
 • allergiframkallande ämnen och preparat;
 • cancerframkallande ämnen och preparat;
 • mutagena ämnen och preparat;
 • reproduktionstoxiska ämnen och preparat;
 • miljöfarliga ämnen och preparat såsom CFC, PCB och PCT; bekämpningsmedel och tungmetaller som kvicksilver i termometrar, kadmium och zink från batterier, bly och koppar;
 • pesticider och herbicider

 

2.10 Om Kunden handlar i strid med paragraf 2.8 och/eller 2.9 ska Kunden gottgöra Magasin Lomma AB för alla skador Magasin Lomma AB kan lida på grund av detta.

2.11 Om Kunden misstänks handla i strid med Avtal, särskilt paragraf 2, har Magasin Lomma AB rätt att underrätta behöriga myndigheter. Magasin Lomma AB kan, men behöver inte, underrätta Kunden om detta.

 

 1. Avtalstid

3.1 Om inte annat skriftligen överenskommits gäller Avtalet tills vidare, dock för en period av minst 1 månad. Uppsägning kan ske till närmast kommande månadsskifte, om uppsägning sker senast den 15:e i månaden. Rätten till uppsägning är ömsesidig och ska ske skriftligen eller elektroniskt.

3.2 Magasin Lomma AB kan efter eget gottfinnande neka kunder att teckna avtal. Inbetalt belopp återbetalas i sådant fall inom 5 arbetsdagar.

 

 1. Kostnader för förvaring och försenad betalning

4.1 Alla förvaringskostnader och -avgifter debiteras Kundens kredit-/betalkort i förskott senast den sista dagen före varje kalendermånads början inklusive moms. Vid godkännande av Avtalet debiteras Kundens kredit-/betalkort den månadsbetalningen som omfattar alla kostnader för tiden fram till nästpåföljande månadsskifte (dvs. för minst en månads avtalstid).

Uppläggningsavgift om 100 kr debiteras Kundens Kredit-/betalkort vid godkännande av Avtalet.

Vid ingåendet av Avtalet kan Magasin Lomma AB begära att Kunden även betalar en deposition som motsvarar minst en månads förvaringskostnad som en garanti för korrekt efterlevnad av Avtalet. Magasin Lomma AB får ur depositionssumman återta alla obetalda förvaringskostnader och -avgifter som uppkommer på grund av bristande efterlevnad.

Om Magasin Lomma AB tillgodogjort sig ersättning från Kunden genom uttag från depositionsbeloppet måste Kunden omedelbart göra en kompletterande insättning upp till det ursprungliga beloppet. Ingen ränta betalas på depositionsbeloppet.

4.2 Förvaringskostnaden (exklusive eventuella skatter) förblir oförändrad under de första sex (6) månaderna av avtalsperioden. Efter denna period förbehåller sig Magasin Lomma AB rätten att med jämna mellanrum ompröva kostnader och avgifter. Ändrade kostnader och avgifter träder i kraft 30 dagar efter att Magasin Lomma AB lämnat skriftligt meddelande om detta.

4.4 Kunden bekräftar och godkänner att i händelse av ändring eller annullering av kontraktet före inflyttning är Kunden skyldig ett belopp till Magasin Lomma AB som motsvarar 15 dagars förvaringskostnader och avgifter. Återstående förvaringskostnader och avgifter som betalats vid undertecknandet av detta avtal ska återbetalas av Magasin Lomma AB så snart som möjligt. Återbetalning görs aldrig kontant.

4.5 Forvar AB kan efter eget gottfinnande skicka fakturor per post eller använda elektronisk fakturering

4.6 Om betalningen av månatlig förvaringskostnad och avgift inte mottagits till fullo på förfallodagen, kan Forvar AB neka Kunden tillgång till Förvaringsenheten till dess full betalning har erhållits. Forvar AB kan också ta ut en avgift om 60 SEK för påminnelse om förfallen faktura, en avgift om 160 SEK för inkassokrav och en avgift om 450 SEK för upprättande av amorteringsplan.

4.7 Om någon förvaringskostnad eller avgift som ska betalas enligt Avtalet inte betalas inom 30 dagar efter förfallodagen har Magasin Lomma AB dessutom följande rättigheter:

(a) att bryta upp det befintliga låset på Förvaringsenheten och installera ett nytt,

(b) att flytta Godset från Förvaringsenheten till alternativa förvaringslokaler enligt Magasin Lomma AB:s bestämmande utan att något ansvar för förlust eller skada uppkommer på grund av sådan förflyttning,

(c) att debitera Kunden den fulla kostnaden för bortförande av Godset från Förvaringsenheten och förvaringskostnader på annat håll samt eventuella upprepade kostnader om Magasin Lomma AB kräver att Godset flyttas ytterligare,

(d) att säga upp Avtalet och under tiden ta ut en månadsavgift på ett belopp som motsvarar den månatliga förvaringskostnaden.

4.8  AB har rätt att innehålla det förvarade Godset som säkerhet för alla förvaringskostnader, avgifter och andra belopp som tillkommer Magasin Lomma AB, vilket innebär att tillgång till Godset I Förvaringsenheten kan nekas tills dess full betalning erhållits. Kunden godtar att denna säkerhet kan leda till en förlust av äganderätten till Godset i Förvaringsenheten. Om Godset försvinner eller förstörs har Forvar AB istället retentionsrätt i ersättning som betalas ut av försäkringsbolaget eller någon annan.

Om betalning inte görs inom förfallotiden har Magasin Lomma AB rätt att senast 30 dagar efter att Kunden underrättats behålla det förvarade Godset utan ersättning och/eller att sälja det förvarade Godset (för att täcka Magasin Lomma AB:s fordringar). Om möjligt ska Magasin Lomma AB underrätta Kunden i förväg omförsäljningen av Godset.

Intäkterna från försäljning enligt paragraf 4 får behållas av Magasin Lomma AB och användas för att betala eventuella utgifter som Forvar AB ådragit sig vid utövandet av  AB:s rättigheter enligt denna paragraf och eventuella ytterligare belopp som tillkommer Forvar AB enligt Avtalet. Återstoden av intäkterna återbetalas därefter till Kunden. Om Kunden inte kan lokaliseras eller inte tar ut återstoden av intäkterna reserverar Magasin Lomma AB dessa penningmedel för Kundens räkning.

 

 1. Säkerhetsmeddelanden

5.1 Ingång och utgång till förvaringsanläggningen

Senast tre dagar efter mottagen betalning enligt paragraf 4.1 skickas Låstaggen till den postadress Kunden har angett. Låstaggen måste användas varje gång Kunden vill ha tillträde till Förvaringsenheten. Låstaggen är strikt personlig och får under inga omständigheter användas av tredje part. Kunden är ansvarig för de tredje parter som nyttjar Låstaggen. Kunden måste säkerställa att dörrar och grindar stängs efter att han går in i eller lämnar Förvaringslokalen. För det fall Kunden blir av med Låstaggen ska Kunden omedelbart kontakta Magasin Lomma AB för att spärra Låstaggen. Vid förslust av Låstagg debiteras Kunden med 1 000 SEK.

Om Magasin Lomma AB och Kunden inte skriftligen har kommit överens om annat, är Förvaringsenheten tillgänglig för Kunden alla dagar mellan 06.00 – 22.00. Magasin Lomma AB ansvarar inte för eventuella tillfälliga tekniska fel, snö, hinder, osv., som förhindrar Kunden att komma in i och ta sig ut ur Förvaringsenheten.

5.2 Kundens tillgång till Förvaringsenheten

Förvaringsenheten ska låsas med ett personligt hänglås. Kunden är ensamt ansvarig för korrekt låsning av Förvaringsenheten. Magasin Lomma AB har inte nycklar för tillgång till någon förvaringsenhet.

5.3 Nöd och brandrutiner

Varje Kund är ansvarig för att bekanta sig med nöd-, säkerhets-, brandutrymningsvägar och -rutiner. Nödutgångar finns i hela byggnaden och är tydligt markerade. En kund får aldrig blockera dessa nödutgångar med gods och ska lämna dem fria hela tiden. Kunden får endast använda nödutgångar i situationer som kräver nödutrymning såsom brand eller strömavbrott. I händelse av missbruk kommer Magasin Lomma AB att kräva ersättning för alla kostnader från den kund som bryter mot bestämmelsen.

5.4 Uppträdande i Förvaringslokalen

Motordrivna fordon får under inga omständigheter nyttjas i Förvaringslokalen. Parkering är endast tillåten på markerade områden utanför Förvaringslokalen.

Rökning är strängt förbjudet överallt i Förvaringslokalen. Användning av kärror eller annan utrustning som tillhandahålls av Magasin Lomma AB sker alltid på Kundens egen risk. Kunderna måste se till att inga barn kör eller vistas i dessa. Barn får inte lämnas obevakade någonstans i förvaringslokalerna.

Gods i Förvaringsenheten måste alltid staplas på ett säkert sätt så att det inte uppstår tryck på väggarna.

 

 1. Förvaringsenhet och tillgång till Förvaringsenheten

6.1 Kunden får tillgång till Förvaringsenheten senast

(i) när Avtalet börjar gälla och

(ii) på den faktiska inflyttningsdagen tillhandahålls Förvaringsenheten av Forvar AB och godkänns av Kunden, avstädad och i gott skick.

6.2 Om ingen förvaringsenhet av överenskommen storlek finns på den överenskomna inflyttningsdagen, har Forvar AB alternativet

(i) att ge Kunden en annan förvaringsenhet som motsvarar  Kundens beställning eller

(ii) skjuta upp Avtalet tills en förvaringsenhet av överenskommen storlek blir tillgänglig. I det senare fallet uppskjuts Kundens skyldigheter på grund av Avtalet till dess Förvaringsenheten görs tillgänglig för honom, och Kunden är inte skyldig för några kostnader förrän det datum en förvaringsenhet kan göras tillgänglig. Kunden har dessutom, som enda gottgörelse till Kunden, rätt att säga upp Avtalet mot full återbetalning av erlagda förvaringskostnader och avgifter. Magasin Lomma AB är inte ansvarigt för skada som drabbar Kunden till följd av förseningar i tillgänglighet.

6.3 Kunden har inte rätt till exklusiv tillgång till någon förvaringsenhet. Magasin Lomma AB har rätt att när som helst anvisa en alternativ förvaringsenhet och får med minst 14 dagars varsel begära att Kunden flyttar Godset från Förvaringsenheten till den alternativa förvaringsenheten.

 

 1. Förbud mot andrahandsuthyrning och överlåtelse

7.1 Rätten att disponera Förvaringsenheten får endast utövas av Kunden.

7.2 Kunden får inte hyra ut i andra hand eller helt eller dela Förvaringsenheten med andra än närstående.

7.3 Rättigheterna för Kunden enligt detta avtal är personliga och Kunden kan inte överlåta dem till tredje part utan föregående skriftligt godkännande från Magasin Lomma AB.

 

 1. Ansvar och uteslutande av ansvar

8.1 Förvaring av Godset i Förvaringsenheten sker alltid på Kundens egen risk. Magasin Lomma AB är inte ansvarigt för någon skada på Godset och inte heller är Magasin Lomma AB skadeståndsskyldigt för någon egendomsskada eller ekonomisk skada som Kunden kan lida.

Magasin Lomma AB lämnar inga garantier till Kunden vad gäller övervakning av Förvaringslokalen eller Förvaringsenheten eller för säkerheten i Förvaringslokalen.

Magasin Lomma AB vidtar inga åtgärder för att kontrollera Godset, verifiera att Godset lämpar sig för förvaring i en förvaringsenhet eller säkerställa att Godset uppfyller relevanta bestämmelser eller villkoren och begränsningarna i detta avtal. Magasin Lomma AB tar inget ansvar för förluster som drabbar Kunden i händelse av att förvaringen av Godset i Förvaringsenheten är olämplig, farlig eller olaglig.

8.2 Magasin Lomma AB tillåter alltid lagliga inspektioner och kontroller av lokala tillsynsmyndigheter och straffrättsliga organ i eller på lagringsenheten när så begärs. Magasin Lomma AB åtar sig inte att informera Kunden. Magasin Lomma AB ansvarar inte för följderna av en sådan inspektion eller kontroll, inklusive eventuell skada på Godset och/eller lås och beslag. Kunden ansvarar alltid med avseende på Magasin Lomma AB för de skador Magasin Lomma AB kan lida till följd av dessa kontroller och inspektioner.

8.3 Kunden ska fortlöpande ersätta Magasin Lomma AB för kostnader, fordringar, skyldigheter, skadeståndskrav eller utgifter som Forvar AB lider eller ådrar sig i samband med Kundens användning av Förvaringsenheten inklusive, utan begränsning, alla anspråk av tredje part eller myndighet i samband med kunds avtalsstridiga användning av förvaringsenhet.

8.4 Magasin Lomma AB ansvarar inte för indirekta förluster eller följdskador för Kunden inklusive förlorat köp, utebliven vinst, förlorad affärsmöjlighet, förlust av förväntade besparingar eller förlorat anseende eller för eventuella skador som resultat av andra kunders verksamhet eller av hinder för användningen av Förvaringsenheten som orsakats av tredje part.

 

 1. Skyldighet att försäkra

Under hela avtalsperioden ska Kunden försäkra Godset för förluster och skador med en egendoms- och allriskförsäkring upp till en nivå som väljs av Kunden men tillräcklig för att täcka hela värdet på Godset. Underlåtenhet att göra detta innebär att i händelse av förlust av Godset oberoende av orsak att  förlusten och risken ska bäras av Kunden.

 

 1. Underhåll och reparation

10.1 Magasin Lomma AB kan när som helst gå in i Förvaringsenheten för att självt utföra eller låta utföra brådskande åtgärder och inspektioner inom ramen för underhåll, reparation, ombyggnad, omdisponering och förnyelse, inklusive installation av extra faciliteter.

10.2 Kunden ska medge Magasin Lomma AB möjlighet att utföra underhåll och renovering på Förvaringsenheten, och Kunden har inte rätt till nedsatt förvaringskostnad eller avgift, minskning av andra betalningsåtaganden, upplösning av Avtalet delvis eller i sin helhet och/eller någon rätt till skadestånd som ett resultat av underhålls- ellerrenoveringsåtgärderna.

10.3 Kunden ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra skador på Förvaringsenheten och tredje parts egendom. I händelse av skada på tredje parts eller Magasin Lomma AB:s egendom har Magasin Lomma AB alltid rätt att genomföra reparationer på bekostnad av Kunden.

10.4 Om Magasin Lomma AB behöver tillgång till Förvaringsenheten för ovanstående ändamål, som kräver tillträde till eller tömning av en förvaringsenhet, underrättar Magasin Lomma AB, om tiden och behovet medger, Kunden om detta och begär att Kunden flyttar Godset till en annan förvaringsenhet inom skälig tid. Underlåtenhet att göra detta ger Magasin Lomma AB rätt att gå in i Förvaringsenheten och själv flytta Godset till en annan förvaringsenhet med tillbörlig försiktighet men på Kundens risk.

 

 1. Tillträde för Magasin Lomma AB tredje part

11.1 I princip går Magasin Lomma AB och dess anställda in i Förvaringsenheten endast med Kundens tillstånd.

11.2 I nödsituationer har dock Magasin Lomma AB och dess anställda rätt att gå in i förrådet utan tillstånd och utan att varna Kunden, om nödvändigt genom att bryta sig in. Nödsituationer omfattar underhåll, reparation och renovering och varje plötslig händelse som kräver brådskande tillträde.

11.3 Magasin Lomma AB och dess anställda har också rätt att ta bort lås, gå in i Förvaringsenheten utan tillstånd och neka Kunden tillgång till Förvaringsenheten om Kunden inte uppfyller villkoren i detta avtal eller om Magasin Lomma AB misstänker att Kunden inte följer Avtalet. Magasin Lomma AB har rätt att neka Kunden tillgång till Förvaringsenheten och gå in i Förvaringsenheten i händelse av försenad eller utebliven betalning av utestående kostnader och avgifter.

11.4 Efter att ha gått in i Förvaringsenheten enligt denna paragraf 11, har Magasin Lomma AB rätt (men inte skyldighet) att göra en förteckning över Godset.

 

 1. Avtalsbrott och avslutande

12.1 I den händelse Kunden:

 1. a) underlåter att uppfylla någon skyldighet enligt lag, lokala eller nationella bestämmelser eller sedvänja; eller
 2. b) underlåter att följa villkoren Avtalet (inklusive underlåtenhet att betala förfallna kostnader och avgifter); eller
 3. c) är föremål för insolvensförfarande;

har Magasin Lomma AB rätt att säga upp Avtalet när som helst utan förvarning och utan att det påverkar någon av dess rättigheter och ersättningar och har rätt till betalning för alla förluster, kostnader, avgifter och andra förfallna belopp enligt Avtalet.

12.2 I händelse av Avtalets upphörande kommer Kunden att informeras och måste hämta Godset inom 14 dagar efter sådant meddelande. Om Kunden inte hämtar Godset kan Magasin Lomma AB utöva någon av de rättigheter som anges i paragraf 4.8, inklusive rätten att sälja eller förfoga över Godset.

12.3 Kunden ska ersätta Magasin Lomma AB för alla faktiska kostnader som Magasin Lomma AB ådragit sig i samband med inkasso och verkställighet av Avtalet

 

 1. Avtalets upphörande

13.1 Vid Avtalets upphörande ska Kunden återlämna Förvaringsenheten till Magasin Lomma AB ren, städad och olåst och i samma skick som på Avtalets begynnelsedag (normalt slitage beaktas) och om så inte är fallet ersätta Magasin Lomma AB för de kostnader som Forvar AB ådrar sig för att åtgärda skador som orsakats av Kunden.

13.2 Kunden måste avlägsna Godset från Förvaringsenheten.

13.3 Godset som Kunden lämnar kvar efter att Avtalet upphört betraktas som antingen överlåtet av Kunden till Magasin Lomma AB eller övergivet av Kunden (herrelös egendom) enligt vad Magasin Lomma AB bestämmer. Godset och föremålen tas bort på Kundens bekostnad (Magasin Lomma AB har rätt att kräva minst 1000 SEK/m3). Kunden är till fullo ansvarig för alla kostnader och skador som uppstår på grund av kvarlämnandet av Godset. Kunden ger härmed Magasin Lomma AB full befogenhet att sälja Kundens varor.

13.4 Låstaggen lämnas efter avslutad hyresperiod i Magasin LommaAB:s anvisade returlåda i Förvaringslokalen.

 

 1. Underrättelser, adressändring

14.1 Från Avtalets begynnelsedatum kan Magasin Lomma AB efter eget gottfinnande skicka aviseringar eller meddelanden till Kunden antingen per post (till adress som anges i Avtalet) eller med e-post eller andra elektroniska metoder (på e-post- eller annan elektronisk adress som Kunden tillhandahåller).

14.2 Kunden ska informera Magasin Lomma AB skriftligt om ändring av post- eller e-postadress och telefonnummer innan förändringen träder i kraft.

 

 1. Integritet

15.1 Kunddata som lämnas till Magasin Lomma AB införs i Magasin Lomma AB:s dataregister och är Magasin Lomma AB:s egendom.

15.2 Kunden har rätt att granska sina uppgifter i Magasin Lomma AB:s datafiler och kan begära rättelse av uppgifterna.

15.3 Kunddata används för kundadministration, kommunikation, marknadsundersökningar och personlig information.

 

 1. Tillämplig lag och behörig domstol

16.1 Svensk rätt ska tillämpas vid tolkningen av Avtalet.

16.2 Behörig domstol är den eller de rättsinstanser i Sverige som följer av svensk rätt.

 

 1. Allmänt

17.1 Om någon del av Avtalet är ogiltig eller upphävs, förblir giltigheten av alla andra delar av Avtalet opåverkad. Alla ogiltiga eller upphävda paragrafer ersätts av en giltig paragraf som närmast motsvarar den paragraf som tidigare överenskommits mellan parterna innan parterna fick kännedom om ogiltigheten eller upphävandet.

17.2 Kunden är införstådd med och godkänner dessa allmänna villkor för förvaring och godtar att dessa villkor är tillgängliga för Kunden i en online-version på Magasin Lomma AB:s hemsida.

17.3 Magasin Lomma AB har rätt att ändra dessa allmänna villkor för förvaring (Kunden kommer att informeras om eventuella ändringar innan de genomförs via post, e-post eller på Magasin Lomma AB:s hemsida). Ändringar av de allmänna villkoren träder i kraft 30 dagar efter att avisering mottagits från Magasin Lomma AB eller publicerats på webbplatsen. Kunden anses ha godkänt förändringarna om Kunden inte har informerat Magasin Lomma AB skriftligen inom denna 30-dagarsperiod. I händelse av en föreslagen ändring av de allmänna villkoren har Kunden rätt att avsluta Avtalet från och med den dag som de ändrade allmänna villkoren träder i kraft (dock med beaktande av en minsta uppsägningstid på 15 dagar).

17.3 Om Kunden består av två eller fler kunder ska alla skyldigheter enligt Avtalet gälla solidariskt dememellan.